فراموشی... فراموشی.. فراموشی


می گه رها کن
می گم رها کردم بابا؛ نیگا رو هواس، قاطی ابرها

می گه پس چرا افعالت هنوز مضارعن
می گم دستور زبانم ضعیفه؛ با فارسی مشکل هستم

می گه دروغگو چیه؟
می گم سگ؟ کم حافظه؟

می گه هوا چی؟ هوا چند نفره س؟
می گم سه نفره، چهارنفره، اصلن تو بگیر نه نفره؛ دو نفره نیست به مولای متقیان

می گه خب. ما می گیم رها کردی؛ شمام بگین بائشه
می گم بائشه